Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka(C) 1997-2007

 

 

Poradenství pro akciové společnosti


Výpočet a rozesílání dividend

Pro kvalitní a bezproblémovou výplatu dividend je důležité stanovení podmínek výplaty. Jsme schopni Vám v období před valnou hromadou navrhnout znění usnesení, která budou předložena valné hromadě k schválení. Tento návrh obsahuje jednoznačné řešení výplaty dividend (např. datum rozhodné pro výplatu, termín výplaty, optimální varianty a postup výplaty, způsob účtování nákladů vzniklých s výplatou dividend, řešení nevyplacených dividend, ... ).

Dále zajišťujeme:

 • výpočet dividend a daní, příprava podkladů pro výplatu a distribuci dividend;
 • předání pravidel pro výplatu schválených valnou hromadou;
 • výpočet hrubé a čisté dividendy, výpočet daně včetně dodržení smluv o zamezení dvojího zdanění s náklady;
 • generování souboru pro účetnictví společnosti pro odvod daně;
 • vystavení seznamů a protokolů pro audit;
 • předání příslušných souborů zpět společnosti.

Download prezentace (MS Powerpoint) Dividendy - Zpracování agendy (219 kB)

Výplata v hotovosti ve Slovenské republice

Tato služba je určena pro společnosti, které mají akcionáře ve Slovenské republice a nechtějí zvyšovat náklady za převod peněz mezinárodní poukázkou.

Výplatu realizujeme prostřednictvím naší dceřinné společnosti M3V Levice pomocí poštovních poukázek za bezkonkurenční ceny.

Správa nevyplacených dividend

Našim zákazníkům nabízíme evidenci nedoručených dividend na základě nevyplacených poštovních a šekových poukázek. Vyřizujeme žádostí akcionářů o informace k dividendám a další běžné korespondence ve vztahu k dividendám.

Zajišťujeme:

 • Vyřizování reklamací akcionářů z důvodu neobdržení dividendy.
 • Evidenci žádostí o opětovnou výplatu nevyplacené dividendy na základě oznámení změny adresy a dalších osobních údajů.
 • Evidenci žádostí o opětovnou výplatu nevyplacené dividendy na základě oznámení o dědictví, ověřování správnosti a úplnosti dokladů potvrzujících dědictví akcií resp. dividend, případné vyžádání doplňujících dokladů a jejich kompletace.
 • Evidenci ostatních žádostí o opětovnou výplatu nevyplacené dividendy (např. žádost z důvodu nepřítomnosti v době hromadné výplaty dividend).
 • Průběžné vyplácení dosud nevyplacených dividend akcionářům na základě oprávněných žádostí o opětovnou výplatu dividend.
 • Průběžné předávání účetních podkladů a dalších informací ve formě přehledů a statistik o veškerých skutečnostech souvisejících s výplatou dividend (nedoručené dividendy, uskutečněné výplaty dividend, finanční operace, korespondence, doklady, apod.).
 • Vedení písemného a elektronického archívu o veškerých skutečnostech souvisejících s výplatou dividend.
 • Údržbu aktuálnosti a konzistence základny dat po celou dobu trvání správy nevyplacených dividend.
 • Úplné uzavření správy nevyplacených dividend a předání kompletního archívu a veškerých dokladů.

Výkon akcionářských práv

Kupónová privatizace je za námi a převážná část akciových společností je ovládána většinovým akcionářem. Je zde ale mnoho "minoritních" akcionářů, jež chceme oslovit, kteří nemají zanedbatelný podíl ve společnosti a přesto jsou tzv. na "druhé koleji". Jejich akcionářská práva mohou být ohrožena jednak protiprávním jednáním společnosti jejichž akcie vlastní, tak i svojí absencí plně kontrolovat dění ve společnosti.

Současné obchodní právo stanovuje práva minoritních akcionářů, ale ne všichni tato práva využívají.

Co nabízíme? Nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti z organizací a vedení valných hromad jež chceme právě nyní využít pro Vás jako akcionáře. Možnosti spolupráce mohou mít několik podob:

 • plné zastoupení na valné hromadě včetně rozhodování
 • zastoupení na valné hromadě s rozhodováním dle Vašich dispozic
 • účast na valné hromadě spolu s Vámi a ON-LINE odborným poradenstvím.

V rámci našeho nabízeného komplexního zastoupení:

 • se zúčastníme valných hromad společnosti
 • vyhodnotíme účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 • vyžádáme si pro Vás zápis z valné hromady
 • bezprostředně po jejím konání Vám zpracujeme zprávu o jejím průběhu, včetně upozornění na případné vady průběhu valné hromady nebo přijatého usnesení s návrhem na jejich nápravu.

Naším záměrem je "plně" uplatnit akcionářská práva "minoritních akcionářů", sledovat dodržení zákonných povinností při přípravě valné hromady i během jejího průběhu, analyzovat nedostatky a navrhnout jejich nápravu.

A co dál? Dále budeme průběžně sledovat skutečnosti, které mohou mít vliv na pozici minoritního akcionáře v obchodní společnosti např. nabízené povinné i nepovinné odkupy akcií, zprávy v tisku, dokumenty dodávané společností do sbírky listin, zpráva o majetkově propojených osobách atd.

Průběžná informační povinnost emitentů registrovaných cenných papírů ve vztahu k cenově citlivým informacím

Jednou z povinností emitentů registrovaných cenných papírů je tzv. průběžná informační povinnost, upravená vedle dalších povinností v ustanovení § 80 c zákona o cenných papírech.

Zákon o cenných papírech ukládá společnostem obecnou povinnost uveřejňovat určité informace, které nejsou veřejně známé a které mohou vést k podstatnému pohybu ceny jejich cenných papírů. Nazýváme je cenově citlivé informace.

Jde o to, aby se zamezilo případům, nebo aby se alespoň na nejmenší možnou míru omezily případy, kdy cenově citlivá informace zůstává "soukromým majetkem" zasvěcených osob, kteří ji využijí ve svůj prospěch a není zveřejněna trhu jako celku.

Cenově citlivé informace zahrnují:

 • velké nové události
 • změny finanční situace společnosti
 • změny výkonnosti podnikání společnosti nebo změny v očekávání výkonnosti jejího podnikání

Jde o všechny ty události, které by mohly: působením svých důsledků na aktiva a pasiva společnosti, na její finanční situaci nebo na obecný průběh jejího podnikání vést k podstatnému pohybu kurzu registrovaných akcií (v případě společnosti s registrovanými dluhopisy by mohly významně ovlivnit schopnost společnosti splnit své závazky z vydaných dluhopisů).

Rozhodujícím znakem cenově citlivé informace je její schopnost významně ovlivnit kurz nebo výnos cenného papíru přijatého k obchodování na regulovaném (veřejném) trhu.

Skutečnosti, které mohou vyvolat změnu kurzu akcií:

 • změny v obchodních, výrobních nebo odbytových podmínkách
 • zahájení řízení o konkurzu či vyrovnání
 • pozastavení činnosti emitenta úředním rozhodnutím
 • schválený záměr k přeměně společnosti rozhodnutí o přeměně společnosti
 • každé snížení obchodního majetku nebo čistého obchodního majetku emitenta přesahující 10 %
 • změny ve statutárních, dozorčích a řídících orgánech emitenta

Konverze akcií

Naše společnost Vám nabízí služby při konverzi akcií - zaměstnanecké akcie změnit na akcie kmenové, akcie na jméno na akcie na majitele nebo naopak.

Činnosti spojené se změnou druhu akcií je vhodné rozpracovat v “Projektu konverze”, který obsahuje rozhodující fáze celé operace:

 • zhodnocení nákladů a efektů plynoucích z provedené konverze,
 • projednání a schválení záměru v orgánech akciové společnosti včetně stanovení rozhodujících termínů s ohledem na termín konání valné hromady společnosti,
 • rozhodnutí, který útvar či zaměstnanec bude za akciovou společnost konverzi řídit, organizovat či zabezpečovat,
 • příprava a realizace “osvětové akce” vůči majitelům zaměstnaneckých akcií,
 • pro zaměstnanecké akcie rozdělení všech akcií, které se vrátily nebo zůstaly v majetku společnosti (je žádoucí, aby v době konání valné hromady byly všechny zaměstnanecké akcie rozděleny),
 • příprava usnesení valné hromady včetně příslušné úpravy stanov společnosti,
 • schválení konverze valnou hromadou,
 • zpracování Prospektu cenného papíru,
 • zápis změn do Obchodního rejstříku, zdokladování všech náležitostí,
 • projednání a schválení změny obchodovatelnosti na Ministerstvu financí ČR,
 • zabezpečení procesu zaknihování nových (konvertovaných) akcií ve SCP včetně ev. zřízení účtů majitelů CP + výpisy z účtu majitelů CP,
 • informování vybraných subjektů kapitálového trhu, např. BCPP.

Navýšení a snížení základního kapitálu

Naše společnost komplexně zpracovává všechny potřebné dokumenty pro změnu základního kapitálu, úpis akcií a jejich vydání.

Komplexní služby zahrnují např. ohodnocení nepeněžitého vkladu, dokumenty pro jednání valné hromady, zápis změn do Obchodního rejstříku, úpis a vydání akcií, povolení veřejné obchodovatelnosti, registrace na SCP, zavedení akcií na veřejné trhy a další doprovodné činnosti.

Poradenství pro akciové společnosti

Problematika akciových společností se neomezuje pouze na správu akcií a valnou hromadu. Každodenní problematika přináší nutnost řídit společnost v souladu s platnými zákony. Jedná se např. o obsazení všech orgánů společnosti, organizační strukturu, jednání a hlasování představenstev a dozorčí rady, ekonomická a daňová problematika a další.

Ve všech těchto oblastech se naši odborníci orientují a mají zkušenosti, které jsou připraveni nabídnout i Vaší společnosti.