Vzorová pozvánka na VH


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti

, a. s. 1)
se sídlem  2), IČ:  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KrajskýmKliknutím změňte hodnotu soudem v  
svolává

řádnouKliknutím změňte hodnotu 3) valnou hromadu
která se bude konat dne  od  hodin v  4)

Pořad jednání valné hromady 5):

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) 6)
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok  a o stavu jejího majetku 7)
 4. Řádná (Konsolidovaná) účetní závěrka za rok Kliknutím změňte hodnotuKliknutím změňte hodnotu, návrh na rozdělení ziskuKliknutím změňte hodnotu
 5. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku 8), seznámení s výrokem auditora
 6. Schválení řádné (konsolidované) účetní závěrky 9)
 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsoby výplaty tantiém 10) a dividend 10a)
 8. Rozhodnutí o změně stanov 11)
 9. Odvolání a volba členů představenstva 12) a dozorčí rady 13) společnosti
 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady 14)
 11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti 15)
 12. Závěr

Rozhodným dnem 16) pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je .

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od  hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným 17) podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným 18) podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při při zápisu do listiny přítomných. 

Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.

Akcionáři vlastnící listinné akcie musí akcie předložit při zápisu do listiny přítomných.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. 19)

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov, a to v článcích: Předmět činnosti společnosti, Působnost představenstva a dozorčí rady a v textových úpravách, které nemají dopad na důležitá ustanovení stanov. 20)

Návrh nového znění stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 15 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. 21) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů 22) přede dnem konání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky  v tis. Kč 23)

AKTIVA   PASIVA   VÝNOSY CELKEM
stálá vlastní jmění NÁKLADY CELKEM
oběžná cizí zdroje ZISK
ostatní ostatní před zdaněním
CELKEM CELKEM po zdanění

Kompletní řádná účetní závěrka za rok  je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 15 hod.

Představenstvo společnosti


Poznámky:

Texty bodů pořadu jednání jsou podle Obchodního zákoníku - je nutné je uvést do souladu se stanovami.

Místo řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je možné poskytnout k nahlédnutí výroční zprávu společnosti, která obsahuje jak řádnou účetní závěrku tak i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.