Drahobejlova 6
CZ 190 00
Praha 9
 
       
 
    M3V Nabídka Zákazníci Archiv    

Nabídka(C) 1997-2007

 

 

Dokumenty


Stanovy

Společnost je povinna uvést stanovy do souladu s platnou právní normou. Pokud jde o změny v důsledku novely Obchodního zákoníku, je k jejich provedení oprávněno představenstvo společnosti.

M3V Praha, a. s., nabízí následující služby:

Úprava stanov

Dle dosud platných stanov jsme připraveni na základě právní konzultace zpracovat nové aktualizované znění stanov, které uvede do souladu specifika stanov Vaší společnosti a novelizované znění Obchodního zákoníku. Takto provedené změny budou reflektovat na nutné úpravy stanov na základě nových právních skutečností a nebudou měnit charakter stanov.

Konzultace stanov

Pro již Vámi zpracovanou změnu stanov provedeme jejich právní posouzení v souladu s výše uvedenou problematikou. 


Konverze akcií

Naše společnost Vám nabízí služby při konverzi akcií - zaměstnanecké akcie změnit na akcie kmenové, akcie na jméno na akcie na majitele nebo naopak.

Činnosti spojené se změnou druhu akcií je vhodné rozpracovat v “Projektu konverze”, který obsahuje rozhodující fáze celé operace:

 • zhodnocení nákladů a efektů plynoucích z provedené konverze,
 • projednání a schválení záměru v orgánech akciové společnosti včetně stanovení rozhodujících termínů s ohledem na termín konání valné hromady společnosti,
 • rozhodnutí, který útvar či zaměstnanec bude za akciovou společnost konverzi řídit, organizovat či zabezpečovat,
 • příprava a realizace “osvětové akce” vůči majitelům zaměstnaneckých akcií,
 • pro zaměstnanecké akcie rozdělení všech akcií, které se vrátily nebo zůstaly v majetku společnosti (je žádoucí, aby v době konání valné hromady byly všechny zaměstnanecké akcie rozděleny),
 • příprava usnesení valné hromady včetně příslušné úpravy stanov společnosti,
 • schválení konverze valnou hromadou,
 • zpracování Prospektu cenného papíru,
 • zápis změn do Obchodního rejstříku,
 • zdokladování všech náležitostí, projednání a schválení změny obchodovatelnosti na Ministerstvu financí ČR,
 • zabezpečení procesu zaknihování nových (konvertovaných) akcií ve SCP včetně ev. zřízení účtů majitelů CP + výpisy z účtu majitelů CP,
 • informování vybraných subjektů kapitálového trhu, např. BCPP.