M3V Praha, a.s.

Rádi vám poradíme!

M3V Praha

Přeměna ze zaknihované akcie na listinnou

!! Spojte krásu s ekonomikou – přejděte na krásnou a levnější listinnou akcii !!

M3V Praha, a.s., přichází s konkrétním návrhem k zamyšlení orgánů akciových společností. Zároveň v rámci problematiky přechodu zaknihovaných akcií na akcie listinné nabízí své služby.

Na úvod Vám položíme několik otázek:

 • Patří Vaše společnost mezi společnosti s neregistrovanými akciemi?
 • Jsou Vaše akcie zaknihované ve CDCP a platíte roční poplatky?
 • Je složení vašich akcionářů stabilní?
 • Chcete si zjednodušit evidenci akcionářů a ukončit spolupráci se CDCP?
 • Zamyslete se nad přeměnou Vašich akcií na akcie listinné.

Vedení zaknihovaných akcií v Centrálním depozitáři CP s sebou nese pro společnost a většinové akcionáře nemalé finanční náklady. Jak sami víte, služby v Centrálním depozitáři jsou zpoplatněny. Pro společnost se roční cena za vedení registru emitenta vypočítává dle výše základního kapitálu; dále je třeba počítat s cenou za výpis pořizovaný k valné hromadě, případně za další výpisy. S ubývajícím počtem společností, které budou mít zaknihované cenné papíry, je předpoklad, že cena za služby spojená s vedení registru emitenta v CDCP se bude nadále zvyšovat. Proto se domníváme, že přeměnou podoby akcií ze zaknihovaných v CDCP na akcie listinné ušetříte do budoucna nemalé finanční prostředky.

Základní filozofií našich služeb je osobní kontakt s odpovědnými pracovníky Vaší společnosti.

Z tohoto důvodu jsme připraveni v sídle M3V Praha s Vámi projednat klady a zápory přeměny a navrhnout možný postup.

Naše služba, kterou Vám tímto nabízíme, zahrnuje veškeré činnosti spojené s přeměnou podoby akcií.

V první řadě se jedná o zpracování dokumentu na základě kterého se mohou vrcholové orgány Vaší společnosti rozhodnout zda přeměnu provést nyní nebo ji provést v dalších letech. V dokumentu je podrobný harmonogram prací a činností, podrobně popsán postup přeměny, právní výklad přeměny, navrženy příslušné dokumenty, usnesení valné hromady, návrh směrnic pro vedení listinných akcií a knihy akcionářů, ekonomické zhodnocení a další informace potřebné k přeměně a následnému vedení knihy akcionářů v sídle Vaší společnosti.

Další služby, které nabízíme v souvislosti s přeměnou zaknihovaných CP na listinné jsou následující:

 • zajištění oznámení o konání valné hromady,
 • zpracování usnesení pro valnou hromadu,
 • grafický návrh listinných akcií,
 • tisk listinných akcií,
 • organizace valné hromady,
 • zpracování a zveřejnění oznámení o přeměně,
 • zajištění veřejné dražby
 • a další činnosti spojené s přeměnou.

Spoluprací s námi získáte jistotu, že provedené činnosti a navržené postupy budou v souladu se zákonem a akceptovatelné pro akcionáře. Objednávky služeb a konzultací zasílejte na naší adresu nebo e-mailem m3v@m3v.cz.